OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“)

ESSENS BOUDOIR s.r.o.,

IČ: 09162721

Zaoralova 3045/1e,

Brno 628 00,

Kontaktné údaje: 

email: eshop@essensboudoir.cz

telefón: +420 541 545 545

(ďalej len “predávajúci”)  

2. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese iroots.com (ďalej len „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.  

4. Tieto Obchodné podmienky a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku. 

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých produktoch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátený tovar, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dojednaných podmienok.  

2. Prezentácia tovaru umiestneného v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.  

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.  

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory ), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:  

 

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami. 

5. Ihneď po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. 

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. 

7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode, môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci realizovať objednávky tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie. 

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim považované za správne.  

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho zákazníckeho účtu tretím osobám. 

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet ďalej nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.  

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.    

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.  

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. 

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. 

6. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.  

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku tak najneskôr do 48 hodín.  

8. Tovar je kupujúcemu dodaný

 

9. Voľba spôsobu dodania sa realizuje v priebehu objednávky tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.  

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. 

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov za dodanie, najskôr však okamihom  prevzatia tovaru. Zodpovednosť za náhodnú deštrukciu, poškodenie alebo stratu tovaru, prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru alebo momentom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neučinil.    

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril Kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

2. Lehota pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy činí 14 dní:

 

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy: 

 

 4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.  

5. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle kupujúci spoločne s tovarom na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. 

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.  

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky spôsobom, akým ho od kupujúceho prijal. V prípade dobierky budú peniaze vrátené na bankový účet uvedený kupujúcim vo Formulári odstúpenia od zmluvy.

8. Ak kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru.  

9. Ak odstúpi kupujúci od Kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať s nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpenia od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.  

VII. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne je predávajúci voči kupujúcemu zodpovedný, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal: 

 

2. Ak sa prejaví vada v priebehu 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote 30 dní od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a vyžadovať:  

 

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy

 

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci vyžaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu. 

7. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie písomne na uvedený email.  

8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.  

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a Zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. 

12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.  

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. 

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

XI. Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nacházajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z Kúpnej zmluvy.  

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene Nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe Živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

 

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, tak sa strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  

2. Predávajúci nie je vo vzťahu voči kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

3. Všetky práva na webové stránky predávajúceho, hlavne autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stánky, fotografií, videí, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.  

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. 

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občanského zákonníka.

6. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.  

7. Znenie Obchodných podmienok môže predávajú meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.  

 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.10.2022