Zásady ochrany súkromia spoločnosti ESSENS BOUDOIR s.r.o.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečnosti a umožňujeme vám mať nad nimi plnú kontrolu.  

Keď s nami obchodujete alebo spolupracujete, zverujete nám rôzne informácie, vrátane svojich osobných údajov. V týchto zásadách ochrany súkromia zistíte predovšetkým, aké formy spolupráce poskytujeme, aké osobné údaje spracovávame, ako ich používame a ako ich chránime.  

Ochranu vášho súkromia berieme vážne, preto si prosím nájdite čas na zoznámenie sa s našimi postupmi. Ak máte akékoľvek dotazy, kontaktujte nás. Všetky vaše kontakty s nami sa nejakým spôsobom dotýkajú hľadania práce, náborového procesu a obchodných príležitostí. 

Správcom spracovania týchto kontaktov je spoločnosť ESSENS BOUDOIR s.r.o., se sídlem Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 09162721, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117591

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Zďaleka najviac osobných údajov spracovávame v náborovom procese, tzn., keď využívate priame oslovenie našej spoločnosti. Určité množstvo údajov je tu povinné, to sú len údaje slúžiace na základnú identifikáciu osoby (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefón), ostatné údaje uchádzači uvádzajú vo svojich životopisoch a profiloch bez toho, aby sme niektoré údaje výslovne požadovali. Nie je možné taxatívne vymenovať osobné údaje, ktoré spracovávame, nakoľko neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchádzač o zamestnanie môže uvádzať úplne odlišné údaje. 

Vo všeobecnosti spravidla dochádza k spracovaniu týchto údajov: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, fotografie, e-mail, telefón, oblasť pôsobenia, prax, vzdelanie, občianstvo, jazykové zručnosti, absolvované kurzy, školenia a certifikáty, znalosti a zručnosti, osobné záujmy.  

Nikdy nevyžadujeme osobné údaje, ktoré na daný účel nie sú potrebné (napr. rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, kópia dokladu apod.). Naše ďalšie kontakty, ktoré sa netýkajú náborového procesu, pracujú väčšinou len so základnými identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefón, pozícia vo firme). Dôvodom na zber týchto údajov je zabezpečiť fungujúcu komunikáciu s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími obchodnými partnermi.  

Ako osobné údaje používame

Osobné údaje používame vždy len na účel, na ktorý nám boli údaje poskytnuté a o tomto účele vždy užívateľa transparentne informujeme. Tu je potrebné zdôrazniť, že sme vždy v pozícii správcu osobných údajov. Ak uchádzač o zamestnanie reaguje na voľnú pracovnú pozíciu na portáloch Jobs.cz, Prace.cz alebo podobné, je správcom osobných údajov ESSENS BOUDOIR s.r.o., ktoré pozíciu inzeruje. 

Ak nám uchádzač o zamestnanie neposkytne súhlas so spracovaním osobných údajov nad rámec daného účelu, teda prihlásenie sa na výberové konanie, sú po skončení výberového konania alebo max. po troch mesiacoch dáta uchádzača vymazané.  

Ak uchádzač poskytne ESSENS BOUDOIR s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov nad rámec daného účelu, je ESSENS BOUDOIR s.r.o. súčasne v pozícii správcu týchto údajov i v pozícii spracovateľa. Účel je vždy uvedený v poučení o ochrane osobných údajov alebo v texte súhlasu so spracovaním. 

Ďalší spracovatelia

Spoločnosť ESSENS BOUDOIR s.r.o. je oprávnená spracovávať osobné údaje automatizovane i manuálne, a to tiež prostredníctvom určených spracovateľov. Osobné údaje sú/budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom spoločnosti ESSENS BOUDOIR s.r.o. či zamestnancom spracovateľa, a to len v miere nevyhnutnej pre účely spracovania.  

Väčšina spracovateľov má k osobným údajom uchádzačov len obmedzený prístup. Žiadny spracovateľ nie je oprávnený využívať poskytnuté osobné údaje pre svoje vlastné, marketingové alebo akékoľvek iné účely. U poskytovaní osobných údajov do iných krajín mimo EÚ platí zásada, že voľný pohyb osobných údajov v Európskej únii nie je obmedzený, ani zakázaný. So všetkými dodávateľmi máme uzavreté zmluvy a títo dodávatelia sa zaviazali pravidelne poskytnuté osobné údaje mazať a nevyužívať ich pre vlastné účely. K žiadnemu inému odovzdávaniu osobných údajov od ESSENS BOUDOIR s.r.o. do krajín mimo EÚ nedochádza.  

Marketingová komunikácia

Kontaktné údaje (e-mail, prípadne telefón) našich zákazníkov a dodávateľov využívame za účelom šírenia obchodných informácií, týkajúcich sa len našej vlastnej produkcie. Väčšinou ide o produkty podobné tým, ktoré sme už zákazníkovi poskytli. Tieto kontakty môžeme na zasielanie použiť vtedy, ak adresát toto využitie už pôvodne neodmietol. 

Každý má právo kedykoľvek zadarmo odmietnuť zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom odkazu v obchodnej komunikácii, alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktov uvedených v zápätí týchto Zásad. 

Ďalej by sme radi zdôraznili, že nie každá správa, ktorú od nás dostanete, je obchodným oznámením. V rámci poskytovania danej služby je niekedy potrebné so zákazníkmi i dodávateľmi komunikovať a pri veľkom množstve adresátov to nie je možné realizovať inak, ako zaslaním hromadného e-mailu. V rámci tejto komunikácie teda niektoré zaslané správy obchodným oznámením nie sú (napríklad upozornenia na zmenu obchodných podmienok). 

Ako vaše údaje chránime

ESSENS BOUDOIR s.r.o. prijíma všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov spôsobom uvedeným v Zákone alebo v iných záväzných právnych predpisoch a na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodilého prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú pod stálou kontrolou, a to ako elektronickou, ak aj fyzickou. Máme aplikované moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmy, zabezpečujúce maximálnu možnú ochranu dát. Máme nastavené riadenie užívateľských prístupov, systém riadenia práv a rolí, čím zabezpečujeme ochranu dát pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

Na vyžiadanie je spoločnosť ESSENS BOUDOIR s.r.o. povinná poskytovať vaše osobné údaje tiež štátnym orgánom (napr. Polícia ČR, štátne úrady v rámci vykonaných kontrol, ak je to nevyhnutné, apod.). 

Vaše údaje máte vždy pod kontrolou

Každý obchodný partner alebo zákazník či zamestnanec má nasledujúce práva, ktoré v ESSENS BOUDOIR s.r.o. plne rešpektujeme:

Transparentnosť

Pri každom zadávaní osobných údajov v rámci spolupráce so spoločnosťou ESSENS BOUDOIR s.r.o. subjekt údajov vždy transparentne poučíme o tom, na aký účel môžu byť zadané údaje použité, kto údaje spracováva a kto ich spravuje.  

Právo na prístup k osobným údajom

Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na vyžiadanie vám tak vždy poskytneme všetky informácie o spracovaní tých osobných údajov, kde sme v pozícii správcu osobných údajov (vyplnenú žiadosť je možné zaslať e-mailom na gdpr@essensboudoir.cz).  

Právo na opravu

Ak uchádzač zistí, že sú jeho osobné údaje nepresné alebo chybne spracované, má právo na to, aby boli jeho osobné údaje okamžite opravené. 

Právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”)

Ak sú osobné údaje spracované z dôvodu plnenia nejakého účelu a už nie sú pre daný účel potrebné, automaticky ich vymažeme. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a subjekt údajov súhlas odvolá, osobné údaje vymažeme. Tu je potrebné podotknúť, že vymažeme len tie osobné údaje, u ktorých sme v pozícii správcu. Ďalej je potrebné uviesť, že právo na výmaz nie je absolútne a ak máme nejakú objektívnu povinnosť dáta ďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), dôjde k výmazu tých osobných údajov, ktoré nie sú už naďalej potrebné pre pôvodné účely spracovania.  

Právo na obmedzenie spracovania

Subjekty údajov majú právo na to, aby sme spracovanie osobných údajov obmedzili (žiadosť je možné zaslať e-mailom na gdpr@essensboudoir.cz), ak: a) subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť; alebo b) spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz z osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia; alebo c) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; alebo d) subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu, ak nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.  

Právo na ochranu súkromia

Ak uchádzač, obchodný partner/zákazník zistí alebo sa domnieva, že ESSENS BOUDOIR s.r.o. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života uchádzača, obchodného partnera/zákazníka alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať ESSENS BOUDOIR s.r.o. o vysvetlenie alebo požadovať, aby spoločnosť ESSENS BOUDOIR s.r.o. odstránila takto vzniknutý stav, hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. 

Ak K2pharm s.r.o. žiadosti uchádzača, obchodného partnera/zákazníka nevyhovie podľa predchádzajúcej vety, má uchádzač, obchodný partner/zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Kontakty

Kontakt pro ochranu osobných údajov v ESSENS BOUDOIR s.r.o. je:

e-mail: gdpr@essensboudoir.cz, tel: +420 541 545 545

cookies

Záver

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 13.10.2022 a sú k dispozícii on-line na internetových stránkach ESSENS BOUDOIR s.r.o. Spoločnosť ESSENS BOUDOIR s.r.o. je oprávnená tieto Zásady v prípade potreby zmeniť. 

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí a umožňujeme vám mať nad nimi plnú kontrolu.